Giải thưởng Hàng không

Hàng không Hải Âu

Hãng Hàng không vận hành thuỷ phi cơ hàng đầu Châu Á 2019

Hàng không Hải Âu

Hãng Hàng không vận hành thuỷ phi cơ hàng đầu Châu Á 2020

Hàng không Hải Âu

Hãng Hàng không vận hành thuỷ phi cơ hàng đầu Châu Á 2021

Hàng không Hải Âu

Hãng Hàng không vận hành thuỷ phi cơ hàng đầu Châu Á 2022